Przejdź do treści

Przegląd samochodu osobowego

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Poznań – Zapraszamy na badania techniczne do OSKP – Skórzewo, Dopiewo, Dąbrówka

Przegląd samochodu osobowego przed badaniem technicznym? Na właścicieli pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego narzucono zgodnie z Kodeksem drogowym “Badania techniczne pojazdów”obowiązek przedstawiania pojazdu do badania technicznego. Badania techniczne dzielimy na: badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi.

Okresowe badanie techniczne jest przeprowadzane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Badaniu okresowemu nie podlega: nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, dopuszczenie jednostkowe pojazdu oraz zarejestrowany pojazd za granicą przez właściwy organ państwa członkowskiego za granicą do dnia terminu okresowego badania technicznego.

Okresowe badanie techniczne samochodu osobowego o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat i nie później niż przed upływem 2 lat od poprzedniego badania.

Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w [od 2017 r: Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w]:

1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie:

a. okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. c,

b. dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem ust. 1a,

c. badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie długości stanowiska kontrolnego;

2) okręgowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie :

a. okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,

b. dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a.

c. badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Jak przygotować się na okresowe badanie techniczne?

Przed przedstawianiem pojazdu do badania technicznego warto umówić wizytę w serwisie lub innym warsztacie samochodowym, sprawdzić wszystkie punkty kontrolne i tym samym przygotować samochód do kontroli. Zyskujemy wtedy pewność, że badanie techniczne zakończy się uzyskaniem pozytywnego wpisu. Brak wiedzy na temat stanu pojazdu może generować dodatkowy koszt ponownego badania.  Pamiętajmy, że diagnosta może nakazać usunięcie usterek w ciągu 14 dni i wyznaczyć kolejny termin badania technicznego.

Ile trwa badanie techniczne pojazdu?

Wizyta trwa około 20-30 minut w czasie, której sprawdzane są następujące elementy:

– identyfikacja pojazdu

-kontrola układu hamulcowego

-sprawdzenie układu kierowniczego oraz zawieszenia

-sprawdzenie ogumienia

-sprawdzenie instalacji elektrycznej

-inspekcja nadwozia

-kontrola hałasu oraz spalin

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu osobowego?

Samochód osobowy – cennik